BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Grudzień

12

imieniny:

Ady
Aleksandra
Dagmary

Urząd Gminy Lutowiska /

Aktualne oferty pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje osoby na stanowisko: Referent ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje osoby na stanowisko: 

Pomoc administracyjno-biurowa 

Ilość etatów: 1/2 

 1. 1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe, ( preferowane administracja, zarządzanie)

4)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych

7)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera. 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane doświadczenie zawodowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego lub obsługą klienta w administracji publicznej,

2)      dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

3)      komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie informacji o przysługującym świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń.
 2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego.
 4. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji z zakresu świadczenia wychowawczego .
 5. Prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego .
  1. Przygotowywanie pism wraz z wnioskiem i dokumentacją do Marszałka Województwa w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczenia wychowawczego, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  2. Konsultacja z radcą prawnym w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz w sprawach wątpliwych dotyczących załatwianych spraw.
   1. Ustalanie i rozliczanie należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Księgowym.
   2. Wystawianie zaświadczeń odnośnie spraw regulowanych przez przepisy stosowanych ustaw.
   3. Współdziałanie z Głównym Księgowym przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu .
   4. Przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków o dostępie do informacji publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.
   5. Szacowanie potrzeb, zapotrzebowanie na środki w zakresie świadczenia wychowawczego 

4. Wymagane dokumenty: 

1)      wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)      własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3)      własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5)      świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

8)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach , Lutowiska 14, 38-713-Lutowiska w terminie do 04.12.2017 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach zastrzega sobie prawo wyboru potencjalnych kandydatów, którzy zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór na stanowiskopracownikasocjalnego w wymiarze 1 etatu

Kryteria wyboru kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego: 

Wymagania niezbędne: 

 1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  • ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  • spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930 ze zm.),
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 8. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930 ze zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r.,poz. 1390 poz. 1493 ze zm.).
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2017r.,poz. 697),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257),
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 Wymagania dodatkowe: 

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. praca w programie komputerowym POMOST;
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. umiejętność pracy zespołowej;
 5. umiejętność organizowania pracy własnej;
 6. samodzielność, zaangażowanie;
 7. dyspozycyjność;
 8. odporność na sytuacje stresowe;
 9. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
 10. mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

 1. praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 2. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 3. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 4. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 6. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 7. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 9. tworzenie i realizacja projektów, pozyskiwanie środków unijnych;
 10. współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 11. uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;
 12. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 13. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
 14. bieżąca współpraca z asystentem rodziny;
 15. współpraca z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;
 16. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 17. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego; praca w programie komputerowym POMOST;
 18. wykonywanie sprawozdawczości i informacji o realizowanych działaniach; 

Wymagane dokumenty: 

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, oryginał kwestionariusza osobowegodla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy.
 4. oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych ,nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r.poz. 922). 

Dokumentynależy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 30 listopada 2017r. do godz. 1300. 

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Lutowiska oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w Lutowiskach – tel. (13) 461-00-55 lub osobiście w Ośrodku.

Aktualnie nie posiadamy wolnych stanowisk.

Kalendarz

p Grudzień 2017 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31